Säkerhetsvägledning

Försiktighetsåtgärder

Även om PRO-SET®-epoxi är avsedd för användning av professionella eller tekniskt utbildade personer som redan har mycket erfarenhet är det ändå viktigt att förstå riskerna med PRO-SET-epoxier och hur man använder dem säkert.

PRO-SET-hartser kan orsaka måttlig hudirritation. PRO-SET-härdare är korrosiva och orsaka allvarlig hudirritation. Båda är också allergiframkallande och kan orsaka en allergisk reaktion. Känsligheten och svårighetsgraden hos en reaktion varierar med individen.

Även om de flesta människor inte är känsliga mot hartser och härdare ökar risken för att bli allergisk med upprepad kontakt. För dem som blir allergiska kan svårighetsgraden hos reaktionen öka med varje kontakt.

De risker som är förknippade med PRO-SET hartser och härdare gäller även slipdamm från epoxi som inte är färdighärdad. Dessa risker minskar när harts-/härdarblandningarna når full härdning.

För att hantera PRO-SET-epoxier säkert rekommenderar vi att du iakttar följande försiktighetsåtgärder:

Undvik kontakt med ohärdad epoxi

Undvik kontakt med harts, härdare, blandad epoxi och slipdamm från epoxi som inte härdat helt. Använd skyddshandskar och skyddskläder när du hanterar epoxier. använd ett vattenlöst hudrengöringsmedel, t.ex. WEST SYSTEM 820 Hartsbirttagningskräm,för att avlägsna harts eller blandad epoxi från huden. Härdare är vattenlöslig – tvätta med tvål och varmt vatten för att avlägsna härdare eller slipdamm från huden. Tvätta alltid noga med två och varmt vatten när du använt epoxi.

Använd aldrig lösningsmedel för att avlägsna epoxi från huden.

Sluta använda produkten om du utvecklar en reaktion. Fortsätt arbete bara när symptomen försvunnit, vanligen efter flera dagar. När du fortsätter arbetet ska du förbättra försiktighetsåtgärderna för att undvika att exponeras för epoxi, dess ångor och slipdamm. Om problem kvarstår, sluta använda produkten och rådgör med läkare.

Använd skyddsglasögon

Skydda ögonen mot kontakt med harts, härdare, blandad epoxi och slipdamm genom att använda lämpliga skyddsglasögon. Om kontakt inträffar ska du omedelbart spola ögonen med vatten under lågt tryck i 15 minuter. Sök läkarhjälp.

Andas inte in ånga eller damm

Undvik att andas in koncentrerade ångor och slipdamm. PRO-SET-epoxier har låg flyktig organisk sammansättning, men ångor kan byggas upp i oventilerade utrymmen.

Tillse god ventilation vid arbete med epoxi i begränsade utrymmen.

När tillräcklig ventilation inte är möjlig ska du använda ett andningsskydd med organisk ångpatron som är godkänt av HSC (Health & Safety Commission). Tillse ventilation och använd andningsmask vis slipning av epoxi, särskilt ohärdad epoxi. Om man andas in ohärdad epoxi ökar risken för allergi. Även om epoxi härdar snabbt till en slipbar fast massa kan det ta över två veckor i rumstemperatur eller efterhärdning för att härda helt.

Svälj inte

Undvik att svälja. Tvätta dig noga efter du hanterat epoxi, särskilt innan du ska äta eller röka. Om du sväljer epoxi ska du dricka stora mängder vatten – framkalla INTE kräkning. Eftersom härdare är frätande kan de orsaka ytterligare skada vid kräkning. Kontakta läkare omedelbart.

Torka upp spill säkert

Torka upp spill med en skrapa och samla upp så mycket material som möjligt. Följ upp med absorberande handdukar. Använd sand, lera eller annat inert absorberande material som kan hantera stora spill. Använd inte sågspån eller andra fina cellulosahaltiga material för att absorbera härdare. Rengör harts eller blandade epoxirester med aceton, lack, thinner eller alkohol. Följ alla säkerhetsvarningar på lösningsmedelsbehållarna. Rengör härdarrester med varmt tvålvatten. kasta inte härdare i avfall som innehåller sågspån eller andra fina cellulosahaltiga material – självantändning kan inträffa.

Kasta avfallsprodukter säkert

Kasta harts, härdare och tomma behållare säkert. Gör hål i ett hörn av burken och töm ut rester i en lämplig ny behållare med harts eller härdare.

Kasta inte harts eller härdare i flytande form. Avfallsharts och härdare kan blandas och härdas (i små mängder) till en ofarlig inert fast massa.

Varning!

Burkar med härdande epoxi kan bli tillräckligt heta för att antända omgivande brännbara material och avge farliga ångor. Placera burkar med blandad epoxi i ett säkert och ventilerat utrymme, åtskilt från arbetare och brännbart material. Kasta den fasta massan endast om härdningen är klar och massan har svalnat. Följ lokala bestämmelser för avfallshantering.