Säkerhetsvägledning

RISKER OCH SÄKERHETSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Epoxi är ofarlig när den hanteras på ett korrekt sätt, men det är mycket viktigt att man förstår de risker som föreligger och vidtar säkerhetsförebyggande åtgärder i syfte att undvika dem.

RISKER

Den huvudsakliga risken i samband med bruk av epoxi gäller hudkontakt. WEST SYSTEM bas kan orsaka viss hudirritation, medan WEST SYSTEM härdare kan orsaka svår hudirritation. Bas och härdare är dessutom sensibiliserande aktivatorer som kan orsaka allergiska reaktioner, men vår erfarenhet säger att de flesta användare inte riskerar att påverkas negativt av WEST SYSTEM bas och härdare. Dessa risker minskar i takt med att blandningen av bas/härdare härdas till fast form, men det är viktigt att komma ihåg att beskrivna risker också gäller slipdamm från delvis härdad epoxi. Se aktuell säkerhetsdata (msds) för specifika produktvarningar och säkerhetsinformation.

SÄKERHETSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

  1. Undvik hudkontakt med bas, härdare, epoxiblandning och slipdamm. Använd skyddshandskar och skyddskläder när du hanterar WEST SYSTEM material. WEST SYSTEM 831 Skyddskräm ger ytterligare skydd för känslig hud och allergiska reaktioner. Använd INTE lösningsmedel för att avlägsna epoxi från huden. Om huden kommer i kontakt med bas, härdare, slipdamm från epoxi och/eller lösningsmedel, ska du omedelbart använda WEST SYSTEM 820 Epoxirengöringskräm och därefter tvätta med varmt vatten och tvål.
    Om du får hudutslag när du arbetar med epoxi ska du vänta tills utslagen  försvinner innan du fortsätter att använda produkten. Kontakta läkare om  utslagen återkommer när du börjar använda produkten på nytt.
  2. Skydda ögonen mot kontakt  med bas, härdare, epoxiblandning och slipdamm genom att använda lämpliga skyddsglasögon. Om ögonen drabbas ska du omedelbart spola dem med vatten i cirka 15 minuter. Kontakta läkare om problem kvarstår.
  3. Undvik att inandas koncentrerade ångor och slipdamm. Eftersom ånga från WEST SYSTEM epoxi kan bildas i oventilerade utrymmen, är det viktigt att ventilationen är tillfredsställande under arbete med epoxi i trånga utrymmen, t.ex. i båtar. Använd lämplig skyddsmask om ventilationen är dålig.
  4. Undvik att svälja. Tvätta dig noggrant efter hantering av epoxi, speciellt innan du äter. Om du råkar svälja epoxi ska du dricka stora mängder vatten (framkalla INTE kräkning). Kontakta läkare omedelbart. Följ den första-hjälpen-procedur som beskrivs i aktuell säkerhetsdata.
  5. FÖRVARA BAS, HÄRDARE, FYLLNADSMEDEL OCH LÖSNINGSMEDEL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.