Använda PRO-SET

Få bästa resultat med PRO-SET

Kvalitetskontroll kan göras av montörer, stora och små, för att säkerställa konsekvent hög funktionskvalitet på PRO-SET®-epoxier.

Den här sidan innehåller:

Vanliga problem med PRO-SET som lösts
Få rätt blandningsförhällande
Använda en hårdhetsmätare för att få optimalt epoxiförhållande och hårdhet
Grundlig blandning med en mekanisk mixer
Kompensera för temperatureffeketer på epoxihärdning

Vanliga problem med PRO-SET som lösts

De allra flesta problem man stöter på vid arbete med ett epoxisystem kan spåras till antingen felaktigt blandningsförhållande eller otillräckligt blandad harts och härdare. Att dosera de två komponenterna med rätt blandningsförhållande och blanda dem noga bidrar till att säkerställa konsekvent högkvalitativt resultat.

I mindre utsträckning kan problem även uppstå om man inte kompenserar tillräckligt för ändringar i temperaturen. Det är viktigt att förstå hur ändringar i temperaturen kan påverka härdningsegenskaperna för epoxi och hur man kan motverka dessa effekter.

Få rätt blandningsförhällande

PRO-SET-pumparna är utformade för att dosera rätt förhållande mellan harts och härdare för PRO-SET-kombinationer av standardtyp. Som med alla doseringssystem rekommenderar vi att du kontrollerar pumpförhållandet ofta. Du kan använda graderade behållare för att kontrollera den doserade volymen eller en skala för att kontrollera viktförhållandet. Om förhållandet inte är inom tillåtet område för de produkter du använder ska du åtgärda problemet innan du fortsätter.

Kontrollera förhållandet igen om du får problem med härdningen. Vi rekommenderar att produktionsanläggningar kontrollerar pumpförhållandena regelbundet.

Använda en hårdhetsmätare för att få optimalt epoxiförhållande och hårdhet

Alla harts-/härdarkombinationer får optimala bearbetningsegenskaper, härdningsegenskaper och mekaniska egenskaper vid ett särskilt blandningsförhållande. Om det faktiska blandningsförhållandet avviker från detta förhållandeintervall avtar hartssystemets fysiska egenskaper efterhand som förhållandet avviker från tillåtet område.

För att kontrollera epoxins härdning använder vi ASTM D-2240-metoden för egenskaper hos gummi – hårdhet med hårdhetsmätare. Denna metod rekommenderas för kvalitetskontroll och inte för att fastställa specifikationer. Testet utförs med en hårdhetsmätare med D-skala. Indragningsnålen trycks in i det härdade epoxiprovet och motståndet registreras på en indikator. Hårdhetsmätare finns att köpa hos leverantörer till industrin.

Alla instrument som uppfyller kraven i ASTM D-2240 kan användas. Vissa hartstillverkare anger värden enligt Barcol-hårdhet. Vi anser dock att D-skalans hårdhetsmätare är känsligare än Barcol-provaren och är lämpligare för epoxiprovning. Det finns tyvärr ingen direkt omvandling från D-skalan till Barcol-skalan.

Det är ofta en god idé att göra ett speciellt kvalitetskontrollsprov för att testa och spara kvalitetskontrollsprover av härdad epoxi för framtida referens. Det kan vara så enkelt som att hälla en del av den blandade epoxin du använder i en gjutform eller lämplig behållare.

Märk detta prov och härda det under samma förhållanden som ditt projekt. Det kan räcka att kontrollera hårdheten direkt på delen du bygger så länge som det finns en plan yta stor nog för att använda en hårdhetsmätare.

Ett helt härdat epoxiprov visar vanligen en hårdhet på 81-90 enligt D-skalan. Ett prov som inte har fått tillräckligt med tid för att härda har lägre hårdhet. Om hårdheten inte ökar efter en rimlig tid finns det flera möjliga orsaker som bör undersökas. Temperaturen kan vara för låg för att epoxin ska kunna härda ordentligt, epoxin kan ha blandats i fel förhållande eller har kanske inte blandats ordentligt vilket leder till att vissa områden är utanför tillåtet intervall för materialet.

Grundlig blandning med en mekanisk mixer

Vid användning av en mekanisk mixer för att blanda stora satser epoxi är det avgörande att skrapa sidorna och botten av behållaren för att säkerställa grundlig blandning.

Kompensera för temperatureffeketer på epoxihärdning

Låga temperaturer kan öka bearbetningstiden, tiden till fullständig härdning och hartsviskositet. Högre hartsviskositet på grund av låga temperaturer kan orsaka att pumpen doserar utanför specifikationerna. Det kan vara svårare att grundligt blanda mycket tjock harts och härdarsats. Det kan även vara svårare att väta väven med mycket tjock epoxi. Den förlängda härdningstiden kan göra epoxin sårbar för skador om klämtryck avlägsnas för tidigt.

Högre temperaturer kan minska bearbetningstiden, härdningstiden och hartsviskositeten. Byggaren ska noga utvärdera arbetsförhållandena, storleken på jobbet och antalet arbetare vid val av rätt harts-/härdarkombination.