Support

Felsökningsguide

Question Answer
Klar ytbehandlingsepoxi blir grumlig Luftbubblor pga. överarbetning med roller.
ÅTGÄRD
Applicera epoxin vid varmare förhållanden för att få den att flyta ut bättre.
Applicera epoxin i mjuka, jämna drag.
Använd lagom värme för att avlägsna luftbubblor och genomföra härdningsprocessen.
Varning: undvik gasbildning.
Fukt, pga. kondens eller hög luftfuktighet, reagerar med aminer i oreagerad härdare
ÅTGÄRD
Värm försiktigt för att torka bort fukt och säkerställa härdningsprocessen. Varning: undvik gasbildning från underlaget.
207 Hardener
Luftbubblor i epoxiskiktet på poröst material, trä eller skum Luften i träet stiger upp genom epoxin när temperaturen ökar (gasbildning)
ÅTGÄRD
Värm träet först och applicera sedan epoxin medan träets temperatur sjunker.
Applicera tunnare skikt så att luften kan ta sig igenom.
Eftersläta eventuella bubblor med en skumpensel.
Varning: undvik gasbildning.
Vaxhinna bildas på härdad epoxiyta Vaxhinna bildas som ett resultat av härdnings-processen
ÅTGÄRD
Det är inte ovanligt att en vaxhinna bildas på ytan. Avlägsna den med vatten. Se Förbehandling för olika material/Avlägsna epoxi.
‘Pinholes’ bildas i epoxiblandningen på slipad glasfiber eller epoxi Ytspänningen gör att epoxin drar sig tillbaka från blåsan före härdning
ÅTGÄRD
Fyll alla pinholes med epoxi med hjälp av en styv limspridare av plast eller metall. Gör en ny påstrykning och eftersläta när alla pinholes är fyllda.
Epoxibeläggningen rinner eller ‘saggar’ För tjockt epoxilager
ÅTGÄRD
Rolla ut epoxin i tunnare lager med 800 eller 790 Rollerhylsa och eftersläta med en skumpensel.
Värm epoxin för att kunna applicera den i tunnare lager och höj arbetstemperaturen.
Se Limning i låg temperatur
För långsam härdning
ÅTGÄRD
Applicera epoxin vid högre temperatur.
Värm bas och härdare före blandning för att förkorta härdningstiden vid låga temperaturer.
Byt om möjligt till snabbare härdare.
Se Att styra härdningstiden.
Härdaren har blivit röd efter flera års lagring Fukt i kontakt med härdare och dess behållare.
ÅTGÄRD
Röd färg är normalt. Det kommer inte att påverka epoxyns egenskaper eller dess styrka. Undvik att använda härdaren för klarlaminering eller områden som inte önskas färgade.
Spackel av fyllnadsmedel 407 eller 410 drabbas av ”saggning” och är svårslipad Blandningen är för tunn
ÅTGÄRD
Tillsätt mer fyllnadsmedel tills spacklet får ‘jordnötssmörskonsistens’. Ju mer fyllnadsmedel desto enklare slipning.
Låt grundningen härda innan epoxiblandningen appliceras på vertikala ytor.
Se Utjämning.
 ‘Fiskögon’ i ytbehandlingen Förorening av ytbehandling orsakad av orena arbetsredskap och/eller inkorrekt förbehandling av ytan
ÅTGÄRD
1.Kontrollera att blandningsutrustningen är ren. Undvik vaxade blandningskärl.
2.Kontrollera att ytan är välpreparerad. Använd korrekt slippapper för ytbehandlingen, t.ex. 80 slippapper för epoxi. Följ färgtillverkarens anvisningar rörande korrekt förbehandling av yta.
3.Se till att en förbehandlad yta inte förorenas av fingeravtryck, gasbildning eller trasor med sköljmedel. Påbörja arbetet senast några timmar efter förbehandlingen så att ytan inte hinner bli förorenad.
Efter våtslipning bör sköljvattnet rinna över ytan utan att bilda droppar (förekomst av droppar innebär förorenad yta). Rengör, torka och upprepa proceduren om droppar förekommer vid spolning – se Ytförberedelser före målning och lackning.
Färg eller fernissa torkar inte Färgen är inte kompatibel med epoxin.
ÅTGÄRD
1.Använd annan färgtyp. Vissa färger eller fernissor är inte kompatibla med vissa epoxihärdare. Gör en provbit om du är osäker.
2.Använd 207 Härdare, som kan användas med de flesta färger och fernissor.
Epoxiytan är inte korrekt förberedd
ÅTGÄRD
Avlägsna vaxhinnan med tvättning och slipa noggrant innan övermålning.Se Ytförberedelser före målning och lackning.
Epoxin är inte helt genomhärdad
ÅTGÄRD
Låt det sista epoxiskiktet härda ordentligt, helst flera dygn vid låga temperaturer. Öka vid behov värmen något för att accelerera härdningen.
Se Att styra härdningstiden.
Epoxiblandningen har inte härdat efter angiven härdningstid Fel produkter
ÅTGÄRD
1.Avlägsna epoxin. Applicera inte mer blandning över epoxi som inte härdar. Se Avlägsna epoxi.
2.Kontrollera att rätt bas och härdare har använts. Epoxibasen härdar inte med härdare av andra fabrikat eller med polyesterhärdare.
Fel blandningsförhållande – för mycket eller för lite härdare påverkar härdningstid och genomhärdning
ÅTGÄRD
1.Avlägsna epoxin. Applicera inte mer blandning över epoxi som inte härdar. Se Avlägsna epoxi.
2.Kontrollera antal pumptag – ett pumptag bas till ett pumptag härdare. TILLFÖR ALDRIG extra härdare för att förkorta härdningstiden!
3.Använd rätt pump till rätt produkt (blandningsförhållande 5:1 eller 3:1) och rätt pump till rätt förpackningsstorlek, t.ex. A-Pump till A-Pack osv.
4.Kontrollera pumparnas dosering (se pumpanvisningar). Se Dosering.
Epoxiblandningar härder långsammare i låga temperaturer
ÅTGÄRD
1.Låt epoxin härda under längre tid vid låga temperaturer.
2.Använd värme för att hålla ingång den kemiska reaktionen och för att förkorta härdningstiden. OBS! Oventilerade fotogeneller propanvärmare kan förhindra härdning och förorena epoxiytan.
3.Använd värme för att hålla ingång den kemiska reaktionen och för att förkorta härdningstiden. OBS! Oventilerade fotogeneller propanvärmare kan förhindra härdning och förorena epoxiytan.
4.Använd en snabbare härdare (205) som är avsedd för lägre temperaturer. Se Härdningstid och Limning i låga temperature.
Bas och härdare är dåligt blandade
ÅTGÄRD
1.Avlägsna epoxin. Applicera inte mer blandning över epoxi som inte härdar. Se Avlägsna epoxi.
2.Blanda bas och härdare mycket noggrant så att härdningsprocessen säkerställs.
3.Blanda i fyllnadsmedel och tillsatser i epoxin efter att bas och härdare har blandats noggrant. Se Blandning.
Epoxiblandningen blir mycket varm och härdar för fort För tjocka skikt
ÅTGÄRD
Vid tjockare spacklingar, applicera i flera, tunna skikt.
För stor sats, eller satsen ligger för länge i blandnings-kärlet
ÅTGÄRD
Blanda till en mindre sats.
Flytta över blandningen till ett kärl med större yta omedelbart efter att den har blandats.
Se Härdningstid och Dosering och blandning.
För hög temperatur för den valda härdaren
ÅTGÄRD
Använd en långsammare Härdare. 206/209
Vidhäftningsfel Otillräcklig härdning
ÅTGÄRD
1.Avlägsna epoxin. Applicera inte mer blandning över epoxi som inte härdar. Se Avlägsna epoxi.
2.Kontrollera att rätt bas och härdare har använts. Epoxibasen härdar inte med härdare av andra fabrikat eller med polyesterhärdare.
Förorenad fogyta
ÅTGÄRD
Rengör och slipa enligt anvisningama.För liten fogyta i förhållande till belastning
ÅTGÄRD
Öka fogytan med hjälp av hålkälsfogning, fästdon (skruv) eller laskfogar.För lite lim, eller limmet har absorberats av poröst material, dvs. inget lim kvar i fogen
ÅTGÄRD
Grunda ytorna med bas/härdarblandning innan applicering av tillsatsepoxin. Porösa ytor, t.ex. ändträ, grundas två gånger. Se Tvåstegslimning.För högt tryck vid samman-fogning klämmer ut epoxin
ÅTGÄRD
Använd lättare tryck så att endast lite epoxi kläms ut ur fogen.Se Fixering.