Använda WEST SYSTEM

Att arbeta med epoxi vid låga temperaturer

Epoxi kan användas i låga temperaturer, men blandningen måste användas på ett speciellt sätt för att uppnå bra resultat. Följande åtgärder är varken komplicerade eller svåra att tillämpa. De gäller dessutom inte bara för WEST SYSTEM epoxi – alla epoxiblandningar kan påverkas negativt av låga temperaturer, vilket kan leda till omfattande problem om epoxi används på kritiska områden. På grund av skillnader i formulering har inte all epoxi de egenskaper som krävs för att fungera väl i låga temperaturer.

Kemiska egenskaper

När bas och härdare blandas samman till en epoxi påbörjas en kemisk reaktion som producerar värme, det kallas för exotermisk reaktion. Den omgivningstemperatur i vilken detta äger rum påverkar reaktionstiden. Högre temperaturer accelererar reaktionstiden, medan lägre temperaturer fördröjer den.

Om reaktionen sker för långsamt finns det risk för att epoxiblandningen inte härdar fullt (trots att härdningsprocessen har inletts). Det finns också en risk att epoxin aldrig når sin fulla styrka. Det är här som faran ligger, en ofullständigt härdad epoxi kan ha styrka för att hålla vissa strukturer samman men inte tillräcklig styrka för att kunna stå emot normala, återkommande belastningar.

Arbetsegenskaper

Temperaturen spelar en avgörande roll för ohärdade epoxiblandningars arbetsegenskaper. Omgivningens temperatur förändrar dramatiskt epoxins konsistens / viskositet. Vattnets konsistens påverkas föga av temperaturförändringar över fryspunkten, men för epoximolekyler kan en temperaturförändring på 15°C få en effekt som är 10 gånger större än för vattenmolekyler. Ju lägre temperatur desto tjockare epoxi. Detta leder till tre viktiga faktorer som påverkar bruket av epoxi i låga temperaturer:

a) Det blir svårare att blanda bas/härdare på rätt sätt. Följden är att basen blir trögflytande och både bas och härdare tenderar att fastna i pumpar, på kärl och blandningsverktyg. Kom ihåg att den låga temperaturen resulterar i en långsam reaktion och att en mindre effektiv exotermisk reaktion i samband med risken för felaktig blandning kan leda till undermåliga limfogar.

b) Epoxiblandningen blir svårare att stryka ut och grunda med, eftersom konsistensen påminner om kall honung.

c) Vid blandning kan luftbubblor bildas som sedan blir kvar på grund av den ökade ytspänningen i den kalla epoxin. Detta är speciellt problematiskt vid påstrykning av ytbehandling, klarlaminering samt reparation av plastpest. Vi rekommenderar en arbetstemperatur av lägst +16°C vid ytbehandling eller reparation / förebyggande av plastpest.

Arbetssätt vid låga temperaturer

Vi har redan nämnt att bruk av epoxi i låga temperaturer är både svårt och i vissa fall riskabelt. Med hjälp av planering och åtgärderna som beskrivs nedan kan dessa problem lösas. Dessa sex åtgärder har använts i 25 år, och vi har ännu inte erfarit några härdningsproblem i låga temperaturer med WEST SYSTEM epoxi.

1. Använd WEST SYSTEM 205 Härdare.

WEST SYSTEM 205 Härdare innehåller ett polyaminsystem som aktiveras kemiskt och försäkrar tillfredsställande härdning i så låga temperaturer som 5°C. Härdning sker snabbt, vilket gör att effekten av den låga temperaturen påverkar härdningsprocessen minimalt.

2. En ökning av härdarmängden

All epoxi har ett optimalt blandningsförhållande mellan bas och härdare. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner rörande rätt blandningsförhållande. En ökning av härdarmängen i blandningen påskyndar inte härdningstiden. I stället äventyras styrkan i den härdade epoxin. OBS: WEST SYSTEM Minipumpar är utformade för att dosera korrekt blandningsförhållande, ett pumptag bas för varje pumptag med härdare.

3. Värm bas och härdare före användning.

Vi har redan nämnt att ju varmare bas och härdare är, desto tunnare konsistens. Tunn bas och härdare (lägre viskositet) flödar lättare genom doseringspumparna, fastnar inte lika lätt på kärl och annan blandningsutrustning och är lätt att blanda och bearbeta.WEST SYSTEM bas och härdare kan värmas med värmelampa eller förvaras i varma utrymmen tills de ska användas. Ett annat enkelt sätt att värma bas och härdare är att bygga ett litet värmeskåp av folieförstärkt isoleringsmaterial. Placera en glödlampa eller elektrisk värmare inuti för att bibehålla temperaturen som dock inte får överstiga 30°C.

4. Blanda bas och härdare noggrant.

Var noggrann när du blandar bas och härdare. Använd mer tid än vid normala temperaturer. Skrapa blandningskärlets sidor och botten med en rörpinne så att all epoxi blandas ihop ordentligt. Om du använder ett blandningskärl med mindre diameter förhöjer du dessutom den kemiska aktiviteten, eftersom den begränsade ytan bibehåller den värme som bildas vid reaktionen.

5. Varma arbetsytor.

Om man applicerar varm epoxi på en kall yta försämras epoxins molekylära vidhäftningsförmåga. Se till att ytan och dess omgivning har rätt temperatur. Ett skrov som är kallare än dess omgivning drabbas till exempel av kondens. Denna kondens kan förorena epoxin när den appliceras. Värm upp ytan så mycket som möjligt genom att exempelvis sätta upp tält eller genom att använda små värmeelement, värmepistoler eller värmelampor. Små komponenter eller material, t.ex. glasfiberväv, kan värmas upp i ett värmeskåp innan de används enligt beskrivningen i punkt 3 ovan.

6. Förbered ytor noga mellan appliceringar.

Vid ytbehandling i låga temperaturer genererar en tunn epoxifilm inte lika mycket värme. Härdningstiden förlängs därmed samtidigt som en viss reaktion med fukt i atmosfären kan förekomma, vilket leder till att en vaxhinna kan bildas på den härdade ytan. Innan du lägger på ett nytt lager ska du låta epoxin härda ut, tvätta med rent vatten, låta ytan torka och därefter slipa den.

Lagring i låg temperatur

WEST SYSTEM bas och härdare bör förvaras i temperatur som överstiger +10°C. Flaskans lock måste vara ordentligt åtskruvat. Förvaring av epoxibas i temperaturer under +10°C kan orsaka kristallisering, detta kan avhjälpas och påverkar dessutom inte epoxibasen. Fyll ett kärl, som är stort nog att rymma epoxibasflaskan, med varmt vatten. Undvik tryckbildning genom att lätta på locket på basflaskan, och placera den därefter i det varma vattnet, se till att du inte spiller vatten i epoxi basen. Låt stå tills vattnet svalnat. Tag upp flaskan och skaka epoxin eller rör med en ren rörpinne tills vätskan klarnar och samtliga kristaller smälter. Skruva fast locket ordentligt och vänd upp och ned på flaskan så att även de kristaller som eventuellt sitter längst upp smälter. Kristaller som har bildats i baspumpen kan lösas upp med en genompumpning av varm bas.

OBS! Pumparna skall normalt rengöras efter tolv veckor.

I ett värmeskåp bibehålls konstant temperatur för WEST SYSTEM epoxi.